Opis documente de interes public

Liberul acces la informațiile de interes public este garantat prin lege. Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de Legea 544/2001 și Legea 52/2003 .
LISTA cuprinzând informațiile publice care se comunică din oficiu
1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei comunei Goruia și Consiliului Local Goruia;
2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul audiențelor autorităților publice;
3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităților și ale funcționarilor responsabili cu informațiile publice;
4. Coordonatele de contact ale primăriei, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adrese de e-mail și adresa paginii de Internet;
5. Sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil și taxele și impozitele locale;
6. Programe și strategii proprii;
7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
9. Modalități de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
10. Declarațiile de avere ale funcționarilor publici din cadrul primăriei și ale aleșilor locali;
11. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Goruia, componența nominală și apartenența politică și componența comisiilor de specialitate;
12. Dispozițiile primarului cu privire la stabilirea ordinii de zi a ședințelor consiliului local;
13. Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, însoțite de rapoartele de specialitate și întreaga documentație aferentă;
14. Hotărârile cu caracter normativ ale consiliului local;
15. Rapoartele anuale de activitate ale primarului, viceprimarului și consilierilor locali, precum și ale comisiilor de specialitate;
16. Raportul anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei;
17. Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului;
18. Procesele verbale ale ședințelor consiliului local;

LISTA cuprinzând documentele emise și/sau gestinate prin aparatul de specialitate al Primarului care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public
1. Documentele cu caracter personal care însoțesc hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului;
2. Deliberările consiliului local în cazurile în care, potrivit legii, s-a aprobat că acestea să nu fie publice, precum și documentele întocmite în aceste situații;
3. Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte și certificate de naștere, de deces, precum și copii ale acestora, dosare de căsătorie, mențiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei și alte asemenea, cu excepția situațiilor statistice referitoare la actele și faptele de stare civilă înregistrate la nivelul comunei;
4. Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum și documentele care au stat la baza eliberării acestora;
5. Dosarele de schimbare de Goruia pe cale administativa, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a nașterii, moarte prezumată;
6. Prelucrării de date cu caracter personal, fară consimțământul persoanei vizate;
7. Procesele-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor;
8. Certificatele de urbanism;
9. Autorizațiile de construire;
10. Cererile, petițiile precum și reclamațiile și sesizările adresate Primăriei și Consiliul Local, fară acordul semnatarilor;
11. Informațiile cu privire la impozitele și taxele locale, alte obligații ale plătitorilor, care țin de pastarea secretului fiscal;
12. Informații primite de la bănci, organe de politie, instituții care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidențial;
13. Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecției civile nr.481/2004 precum ssi documentele comitetului local pentru situații de urgență, întocmite în baza actelor normative în vigoare.
14. Documentele cu caracter militar;
15. Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechizițiile debunuri și prestări servicii în interes public;
16. Planul de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Goruia;
17. Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conțin clauze de confidențialitate;
18. Rapoartele de audit intern și procesele verbale de control;
19. Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în dosarele care fac obiectul unor dosare soluționate definitiv și irevocabil;
20. Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în arhiva proprie;

21. Informațiile cu privire la datele personale ale salariatiilor din aparatul de specialitate al Primarului, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel;
22. Dosarele aflate pe rolurile instanțelor de judecată și documentele ce le compun în care primarul, consiliul local sau una din instituțiile subordonate este parte;
23. Documente conținute în dosarul achiziției publice care conțin informații clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii;

Sesizările și documentele comisiei de disciplină , informațiile privind procedura disciplinară și cele rezultate din cercetarea administrativă, cu excepția raportului privind propunerea de sancționare;
25. Documente a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurențe sau care poate influența dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
26. Alte documente cu caracter personal sau preluări de date cu caracter personal care cad sub incidența Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor, respectiv orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
LISTA cuprinzând documentele de interes public produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunica în condițiile art.7 din Legea 544/2001
1. Hotărâri ale Consiliului și procesele verbale ale acestora;
2. Dispozițiile emise de Primarul comunei Goruia;
3. Componența nominală a Consiliului local , inclusiv apartenența politică, comisiile de specialitate, regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local;
4. Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali;
5. Informările întocmite de Primarul comunei Goruia privind starea economico-socială a comunei, rapoartele anuale de activitate economico-socială, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
6. Lista împuterniciților primarului care pot constata contravenții, aplica sancțiuni și domeniile de activitate;
7. Lista proceselor-verbale de constatare a contravențiilor;
8. Documentele cu privire la închirierea ori concesionarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință;
9. Minutele dezbaterilor publice;
10.Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situație, amplasamente cu mobilier stradal și construcții provizorii;
11. Documentațiile cu caracter tehnic, documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza autorizațiilor de construire/desființare;
12. Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare eliberate;
13.Situația statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor și alte asemenea;
14. Evidența dosarelor de asistență socială a persoanelor vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreținerii și îngrijirii sale;
15. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitățile și locurile în care se prestează munca în folosul comunității, prezența lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social;
16. Lista de achiziții publice și lucrări; Programul / planul anual al achizițiilor și investițiilor publice;
17. Dosarul achizițiilor publice, inclusiv contractele de achiziții de bunuri și servicii, exclusiv documentele care conțin informații clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achiziții publice atribuite;
18. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
19. Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitățile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetățeni, informații care privesc aplicarea Legii nr.227/2015, modificată și completată, privind Codul Fiscal;
20. Relații de colaborare sau parteneriat cu autoritățile publice din țară și din străinătate; înfrățirea cu alte comunități din străinătate; programe ale unor vizite bilaterale;
21. Lista asociațiilor de proprietari/locatari;
22. Lista atestatelor de producător eliberate;
23. Informații privind activitatea cultural-sportivă desfășurată pe teritoriul comunei;
24. Relații cu O.N.G.-uri, programe și colaborări;
25. Informații despre programele cu finanțare externă;
26. Registrele agricole;
27. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate;
28. Raportul semestrial privind activitatea desfășurată în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, de către asistenții personali;
29. Evidența dosarelor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a beneficiarilor de indemnizație lunară;
30. Evidența dosarelor de alocație de susținere și a beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței;
31. Lista beneficiarilor de prestații sociale.

Ultima actualizare: 08:56 | 4.07.2024

Sari la conținut