Atribuții

1. Participă în mod obligatoriu la ședințele Consiliului Local,

2. Coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local,

3. Efectuează apelul nominal și ține evidența participării consilierilor la ședințele Consiliului Local,

4. Avizează pentru legalitate dispozițiile Primarului,

5. Urmărește rezolvarea corespondenței în termenul legal,

6. Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local la cererea Primarului sau a 1/3 din numărul consilierilor în funcție, și coordonează efectuarea lucrărilor de secretariat,

7. Pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local,

8. Asigură comunicarea către autoritățile, instituțiile și persoanele intereste, a actelor emise de Consiliului Local sau de Primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel,

9. Asigură aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și a dispozițiilor cu caracter normative,

10. Eliberează extrase sau orice copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afară celor cu caracter secret, stabilite potrivit legii,

11. Asigură numărarea voturilor și consemnează rezultatul votării pe care îl prezintă președintelui de ședință,

12. Informează președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar adoptării fiecărei hotărâri,

13. Asigură întocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispoziția consilierilor înaintea fiecărei ședințe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a seditei anterioare, solicitând acordul celor în drept,

14. Asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginii, semnarea și ștampilarea acestora,

15. Urmărește că la deliberarea și la adoptarea hotărârilor să nu ia parte consilierii care se încadrează în incompatibilități, și face cunoscute sancțiunile stabilite în aceste cazuri,

16. Prezintă în fața Consiliului Local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâre sau a altor măsuri supuse dezbaterii Consiliului Local, pe care le consideră ilegale,

17. Contrasemnează, în condițiile legii, hotărârile pe care le consideră legale,

18. Îl informează pe Prefect, în termenul stabilit, asupra obiecțiilor cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate de Consiliului Local,

19. Poate propune Primarului, înscrierea unor probleme în proiectul ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local,

20. Acordă asistență juridică și sprijin de specialitate în desfășurarea activitățîi, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâre sau la definitivarea celor discutate și aprobate de Consiliului Local,

21. Primește raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu, în vederea elaborării proiectelor de hotărâre,

22. Ține audiențe în problemele specifice pe care le coordonează,

23. Coordonează următoarele servicii ale aparatului propriu de specialitate: – Compartimentul de Asistență Socială și de Relațîi cu Publicul; – Compartimentul Fond Funciar

24. Coordonează și verifică modul de completare a Registrului Agricol,

25. Coordonează și îndrumă activitatea de registratură, circulația documentelor, soluționarea rapidă a corespondenței,

26. Îndrumă activitatea privind îndeplinirea actelor notariale date în competență Primăriei,

27. Îndrumă și coordonează activitatea de aplicare și evidență sigiliilor și a ștampilelor,

28. Constituie, păstrează și inventariază dosarele ședințelor Consiliului Local,

29. Asigură efectuarea lucrărilor tehnice privind organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a alegerilor și a recensământului populației și a recensământului agricol.

30. Asigură sprijn pentru desfășurarea referendumului local cu privire la unele probleme locale de interes deosebit sau prevăzute de lege.

31. Coordonează activitatea privind evidență și inventarierea colecției Monitorului Oficial al României, a colecțiilor celorlalte acte legislative și a bibliotecii juridice a Primăriei,

32. Coordonează întocmirea listelor electorale cu caracter permanent,

33. Asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/19991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.1/2000 și H.G. nr.1172/2001,

34. Este secretarul Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 10/2001,

35. Coordonează și îndrumă înregistrările și evidențele notificărilor primite în baza Legii nr. 10/2001,

36. Contribuie la respectarea disciplinei, la existența unui climat de muncă corespunzător, la păstrarea secretului de serviciu și a secretului professional,

37. Îndeplinește orice alte atribuțîi stabilite de lege, de către Primar, Consiliul Local, Prefect, în aplicarea prevederilor legislației ii vigoare, a celorlalte acte normative.

Ultima actualizare: 08:56 | 4.07.2024

Sari la conținut